< Tillbaka till MatValets startsida

Matvalets förankring i läroplanen centralt innehåll (Lgr22)

Bild

Bildframställning

 • Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om frågor som är angelägna för eleverna.
 • Två- och tredimensionellt bildarbete.
 • Kombinationer av bild, ljud, objekt och text i eget bildskapande.

Biologi

Natur och miljö

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Kropp och hälsa

 • Virus, bakterier, infektioner, smittspridning och antibiotikaresistens. Hur infektionssjukdomar kan förebyggas och behandlas

Systematiska undersökningar och granskning av information

 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Engelska

Lyssna och läsa – reception

 • Talad engelska, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.
 • Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Geografi

Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
 • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur

Hållbar utveckling

 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Hem och konsumentkunskap

Mat och matlagning

 • Livsmedels egenskaper och användningsområden.
 • Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
 • Skapande av egna måltider, till exempel utifrån säsong och rester.
 • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Privatekonomi och konsumtion

 • Ungas privatekonomi. Konsumtion och ekonomisk planering, däribland att göra en budget.

Levnadsvanor

 • Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.
 • Resurshushållning. Ställningstagande. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.

Matematik

Geometri

 • Geometriska objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Problemlösning

 • Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Slöjd

Slöjdens uttryck och betydelse för hållbar utveckling

 • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
 • Jämförelser mellan olika slöjdmaterial utifrån deras kvalitet och påverkan på miljön, till exempel mellan natur- och konstmaterial, förnybara och icke förnybara material
 • Resurshushållning genom återbruk, reparation samt vård av material och för

Svenska och Svenska som andra språk

Läsa och skriva

 • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Disposition och redigering av texter med hjälp av digitala verktyg. Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Texter

 • Sakprosatexter för ungdomar och vuxna. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter. Texternas syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag. Kombinationer av olika texttyper.

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang. Språkets betydelse för att utöva inflytande.
 • Språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer

Utskrivbar version: Matvalet Lgr22

MatValet

Utbildningsmaterialet som bidrar till ett levande Västerbotten!

Ett kostnadsfritt och platsoberoende utbildningsmaterial för alla skolor i Västerbotten. Läs mer om MatValet här.

Varför jobba med MatValet?

”Lokala kopplingar ökar elevens engagemang och förståelse.”

”Ett högaktuellt ämne som ungdomarna själva kännt effekten av under pandemin och krigsoroligheterna”

”Smidigt att jobba med färdiga verktyg så lärare får mer tid över till lärandeprocessen!”

”Att jobba med samma tema i olika ämnen skapar ett större driv hos eleven”

”Flexibelt upplägg, jobba utifrån dina förutsättningar på DIN skola.”

/ Exploratoriets pedagoger Thomas Löfgren och Anette Hyltegård.

MatValet – ett samarbetsprojket för hela Västerbotten

MatValet är producerat av Exploratoriet Science Center och en satsning som tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten, Universitets och högskolerådets verksamhet Den globala skolan. MatValet har delfinansierats av Kungliga Skogliga Lantbruksakademin samt lokala företag inom branschen.

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!