Kreativ programmering

En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden.

Kodväskor – ett samarbete mellan Exploratoriet och Skellefteå kommun

Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de blir bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden.

I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära. När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Det innebär att programmering och andra former av digitalt skapande förs in i styrdokumenten. Pedagoger ska kunna använda programmering som ett arbetssätt för olika åldrar, oavsett ämnesområde, som ett led att utveckla elevernas förmågor.

Läs mer om och boka kodväskor

Exploratoriets och skolkontoret Skellefteå kommuns mål är att ge pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering och det här materialet erbjuder praktiskt arbetssätt för att arbeta med programmering i förskola och skola. Materialet ska sedan användas tillsammans med de Kodväskor som skolkontoret har för utlåning.
I dessa kodväskor ingår allt material som behövs för att kunna start upp med programmering (exempelvis robotar, lärarhandledningar, lärplattor). Material och ahndledning är utformat av Skellefteå Kommun, Exploratoriet sköter administration och fortbildning.

För att kunna ta del av Kodväskorna ska pedagog genomgå en kort fortbildning. Fortbildningen fokuserar på pedagogens egen programmeringskompetens kopplat till materialet och hur undervisning av programmering kan läggas upp.

Öppettider

Helgöppet
12.00 – 16.00

Fredag 10/5
12.00 – 16.00

 

Stort tack till våra samarbetspartners som tillsammans med oss gör vår region till ett bra framtidsval!

Vi delar en vilja att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Vi delar också viljan att säkra den framtida tillgången på arbetskraft i regionen.
Bli medskapare av framtidsdrömmar tillsammans med oss!